Psykoterapicentrum


Kontakta oss  |  Psykoterapi  |  Psykoterapeuter  |  Utbildning  |  Tidskriften Psykoterapi  |  Lokalföreningar  |  Sök psykoterapeut

 


Del av Henri Rousseaus Drömmen /Wikimedia

Välkomna till Psykoterapicentrums vårkonferens
den 21 april 2023 på Ersta konferens i Stockholm

Det omedvetna och drömmen

Att nå och arbeta med omedvetna processer genom drömmar

 

Med Psykoterapicentrums vårkonferens den 21 april 2023 avser vi att fördjupa höstkonferensens tema om omedvetna processer och denna gång fokusera på hur man kan få kontakt med sitt inre via drömmandet. En central del av psykodynamisk terapi handlar om på vilket sätt man bäst når och arbetar med omedvetna/icke medvetna processer. Psykodynamiska psykoterapeuter har tidigare betraktat drömmandet som centralt för att förstå människans både medvetna och icke-medvetna fungerande och underliggande drivkrafter.

Drömmens ställning har under senare decennier fått en mer undanskymd plats såväl i våra teorier som i det kliniska arbetet. Modern forskning visar dock att drömmandet har en oerhörd betydelse för psykets välmående och den kreativa förmågan. Frågan är om vi håller på att tappa vår kunskap och vårt intresse för drömmar i det kliniska arbetet. Hur påverkar det i så fall våra teorier och metoder i arbetet med det omedvetna? Vi hoppas att konferensen kan återuppväcka vårt intresse för drömmandet.

Under dagen kommer professor Stephan Hau att ge oss en sammanställning av den senaste forskningen kring drömmar. Gunnar Berggren, psykoterapeut och psykoanalytiker kommer att presentera kliniska exempel på omedvetna processers gestaltning i drömmandet och deras betydelse i psykoterapi. Vi kommer även att erbjuda en workshop med i förväg inbjudna deltagare för att visa hur man praktiskt kan arbeta för att avtäcka omedvetna mönster och konflikter. Den kommer att ledas av Louise Edberg, psykolog och organisationskonsult. Slutligen kommer vi att ha ett panelsamtal där alla deltagare inbjuds till ett samtal om erfarenheter och upplevelser från dagen med de tre presentatörerna. Därefter minglar vi loss en stund tillsammans!

Presentationer

Stephan Hau, professor i klinisk psykologi, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, psykoanalytiker (IPA, SPAF, DPV). Verksam vid psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Forskningsområden: experimentell drömforskning, handledningsforskning samt psykoterapiprocessforskning med fokus på omedvetna och ickeverbala interaktionsprocesser.

Drömmens underkastelse till metoderna?
Experimentell och klinisk forskning om drömmens betydelse

Forskning på drömmar har hittills skett på två olika sätt; Ett empiriskt/experimentellt perspektiv med 1) kontrollerade studier i sov-laboratorier och systematiska undersökningar av drömmens innehåll och 2) ett psykoanalytiskt/kliniskt perspektiv med fokus på hur man kan arbeta med drömmar och omedvetna processer i terapirummet. Dessa två perspektiv integreras ofta inte. Först presenteras en överblick över de viktigaste resultaten av 70 års kontrollerade drömforskningsstudier. Därefter ges en överblick över relevanta psykoanalytiska/psykodynamiska drömteorier som även de har utvecklats under de senaste sjuttio åren. Till sist presenteras tre olika ansatser hur det manifesta drömmaterial kan hanteras för att underlätta för terapeuten att integrera drömmarnas betydelse i det kliniska arbetet.

  

Gunnar Berggren är legitimerad psykolog och psykoterapeut, samt psykoanalytiker (IPA), tidigare ordförande i Svenska Psykoanalytiska föreningen. Har arbetat med forskning om barn- och ungdomspsykoterapi på Ericastiftelsen och gett ut boken Forskning om barn- och ungdomspsykoterapi: En kunskapsöversikt (1998). Klinisk verksamhet med psykoterapi och psykoanalys och även som adjunkt ansvarat för kliniska moment på psykoterapeutprogrammet på Psykologiska Institutionen på SU.

Drömmen – en kungsväg till omedvetet inre och yttre liv

Föredraget kommer att ta avstamp i Freuds tanke att drömmen är en önskeuppfyllelse. Vad detta kan tänkas innebära och vilken generell betydelse det omedvetna har i våra liv, i våra inre ”drömliv”. Inom psykodynamisk psykoterapi är tolkbara kompromissprodukter av omedvetna psykiska konflikter en central faktor. Allt psykoterapeutiskt arbete innebär ett hanterande av kompromissprodukter utifrån konflikten mellan inre och yttre värld, mellan jag och icke-jag. Drömmar kan ses som sådana kompromisser – liksom överföringen. Förhoppningsvis kommer jag att kunna formulera några tankar om drömmen som inte bara kungsvägen till det omedvetna utan även som kungsvägen till patientens förståelse av den yttre verkligheten.

 

Louise Edberg, leg psykolog, senior organisationskonsult, Arifana International AB. Louise har arbetat med grupprelationskonferenser i närmare trettio år, i Sverige,Danmark, Norge, Frankrike, England, Italien, Peru, Indien mm. Louise har varit stiftelseråd och styrelseledamot i AGSLO och styrelseledamot och styrelseordförande i IFSI (International Forum for Social Innovation, Frankrike) Till vardags arbetar Louise med organisationskonsultationer, chefscoaching, grupputveckling etc.

Drömmatris

Idén om drömmatriser föddes av Gordon Lawrence i The Tavistock Institute of Human Relations, London, UK. Teorin bakom idén var att det förutom det individuella och personliga omedvetna också finns ett gruppomedvetet och att detta går att synliggöra genom att dela drömmar i en så kallad drömmatris. Deltagarna i matrisen delar sina drömmar och associationer för att därefter tillsammans försöka förstå vilka budskap det omedvetna materialet bär, och hur förståelsen av detta kan påverka hur vi arbetar och leder i våra organisationer. Den vanligaste formen för en drömmatris är 60 minuter där 40 minuter används till att dela drömmaterialet och 20 används till vad vi kallar ”the quickening”, det vill säga att skapa en förståelse av drömmaterialets budskap och omvandla det till teman och/eller strategier som blir brukbara för gruppens arbete på sin huvuduppgift.

 

Program

  8:30 Registrering

  9:00 Välkommen: Teci Hill, ordförande, och Bo Vinnars, vetenskapligt ansvarig

  9:15 Stephan Hau, Drömmens underkastelse till metoderna? Experimentell och klinisk
          forskning om drömmens betydelse

10:15 Kaffe

10:45 Stephan Hau, fortsättning

11:15 Gunnar Berggren, Drömmen – en kungsväg till omedvetet inre och yttre liv

11:45 Lunch

12:45 Gunnar Berggren, fortsättning

13:45 Louise Edberg, Introduktion till Drömmatris

14:15 Kaffe

14:45 Louise Edberg, Drömmatris

16:00 Bensträckare

16:15 Panel med alla föreläsare

Socialt mingel med snittar och bubbel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vårkonferens 12 april 2024
Psykodynamisk diagnostik


Höstkonferens 1 december 2023
Psykodynamisk psykoterapi i offentlig verksamhet


Vårkonferens 21 april 2023
Det omedvetna och drömmen


Höstkonferens 2 december 2022
Det omedvetnas betydelse i psykoterapi


Vårkonferens 1 april 2022
Psykodynamiska tidsbegränsade psykoterapier


Höstkonferens 12 november 2021
Psykodynamiska tidsbegränsade psykoterapi
er


Vårkonferens 16 april 2021
Psykodynamisk psykoterapi 2.0?


Höstkonferens 29 november 2019
Neurovetenskap och  dynamisk psykoterapi


Vårkonferens 5 april 2019
Det omätbaras renässans


Höstkonferens 9 november 2018
Komplex problematik hos vuxna, barn och unga


Vårkonferens 16 mars 2018
TRAUMA


Höstkonferens 13 oktober 2017
Kvalificerad psykoterapi


Vårkonferens 31 mars 2017
Trauma i vår tid


Höstkonferens 1 oktober 2016
Psykoterapi som fungerar


Vårkonferens 2016
Psykoterapeutisk kompetens


Höstkonferens 2015
What's in it för me?


Vårkonferens 2015
Den omätbara människan


Höstkonferens 2014
Vad passar vem? Aktuell psykoterapiforskning


Vårkonferens 2014
Depression - till vilket pris?


Höstkonferens 2013
Psykodynamisk terapi i nytt ljus


Vårkonferens 2013
Den lidelsefulla människan


Höstkonferens 2012
Psykiatriseringen av själslivet


Vårkonferens 2012
Psykiatriseringen av själslivet


Höstkonferens 2011
Två dagar med ISTDP


Höstkonferens 2010
Patricia Coughlin

 

  Patricia Coughlin

  ISTDP Norge

  Allan Abbass

 

 

 

 

    

Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Lumaparksvägen 7, plan 7
120 31 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Internationell samverkan

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2022
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se