Om Socialstyrelsens riktlinjer

Om Socialstyrelsens riktlinjer
för behandling av depression och ångest

Socialstyrelsen presenterade under våren 2009 ett beslutsstödsdokument med preliminära riktlinjer för behandling av ångest och depression.

Dessa preliminära riktlinjer kan laddas ner från Socialstyrelsens hemsida.

I riktlinjerna föreslås KBT som förstahandsval vid i stort sett alla tillstånd. Detta har utlöst en storm av kritik från olika håll rörande det vetenskapliga underlaget för riktlinjerna. Socialstyrelsen fick 130 remissyttranden i frågan. Kritiken har bland mycket annat rört att Socialstyrelsen när det gäller sammansättning av expertgrupper (fakta och prioriteringsgrupp) endast har representation från KBT och biologiskt inriktad psykiatri. Kritiken rör också grundvalen för evidensvärderingen och att man bortsett från en rad moderna, internationellt erkända studier som visar gott vetenskapligt stöd för PDT.

Nedan finns som Psykoterapicentrums remissvar och en sammanställning av samtliga remissvar som pdf-filer. Där finns också som pdf-fil ett av de tyngre remissyttrandena, som är en expertinlaga från elva framstående forskare.

.pdf  Remissyttrande till Socialstyrelsen 2009  (pdf 44 kB)

 

Se även Elva forskare granskar!

 

 

 

Aktuellt om psykoterapiforskning

Regeringen fortsätter miljardsatsning på KBT:
– en vård utan valfrihet och förväntad effekt

Forskningsöversikter och artiklar
En sammanställning av aktuella forskningsresultat

Gerber et al
RCT-studier Psykodynamisk psykoterapi

Jonathan Shedler - The efficacy...
Utvärdering av psykodynamisk psykoterapi

Elva forskare granskar
Nödvändigt komplement till SoS riktlinjer

Skrivelser och remissvar
Psykoterapicentrums brev, skrivelser och uppvaktningar

 

 

 

.pdf  Remissyttrande till Socialstyrelsen 2009

 

Nationella riktlinjer för vård vid depression
    och ångestsyndrom 2010, SocialstyrelsenPsykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Landstingspsykoterapi
Nationell samverkan
Internationell samverkan

Nätverk
Vårdval och avtal
Studentnätverk
 

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2017
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se