Diagram utvärdering

En modell för kvalitetssäkring av psykoterapier vid Psykoterapicentrum Västerbotten

Åke Granberg, fil. dr., leg. psykolog, leg. psykoterapeut
 

Inom Psykoterapicentrum Västerbotten har vi sedan flera år tillbaka tecknat avtal med vårt landsting om att genomföra terapier som ersätts av landstinget. I avtalet fastställs ersättningar till terapeuterna och andra villkor kring terapierna. Terapierna utförs av terapeuter inom vår förening Psykoterapicentrum Västerbotten. Andra terapeuter kan ansluta sig till samma villkor genom att teckna hängavtal med landstinget.

Landstinget är vårdgivare och köper av oss psykoterapeuter tjänster som utförare av vård, i vårt fall psykoterapi. Vårdgivaren har krav på sig att den vård han erbjuder skall vara av god kvalitet. I hälso- och sjukvårdslagen (HSL) liksom i patientsäkerhetslagen (PSL) ställs krav på god kvalitet inom hälso- och sjukvården. Det sägs att ”inom hälso- och sjukvården skall kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras”. Hälso- och sjukvården har ofta en hög nivå på sin professionella kunskap. Men med den snabba kunskapsutveckling som sker behövs också en kunskap om förbättring.

Vidare finns krav på kompetensutveckling, riskhantering, avvikelsehantering, dokumentation med mera. En utgångspunkt för det kvalitetssäkringssystem som vi i Västerbotten erbjuder våra medlemmar att ta del av är att krav på verksamhetens kvalitet är svår att upprätthålla för en psykoterapeut med egen verksamhet. Hur garanterar man inför vårdgivaren kvaliteten på sin verksamhet? Hur garanterar man patientens säkerhet om jag som terapeut avlider? Vem tar hand om patienterna? Om mina journaler?

Beskrivning av kvalitetssäkringsarbetet inom Psykoterapicentrum Västerbotten

Kvalitetssäkringsarbetet inom Psykoterapicentrum Västerbotten består av tre olika delar.

De terapeuter som ger psykoterapi inom ramen för avtalet mellan Västerbottens läns landsting och Psykoterapicentrum västerbotten

  1. skall delta i kvalitetssäkringsmöten som regelbundet anordnas av föreningens förmedlings- och kvalitetssäkringsutskott. Vid dessa möten tar man upp frågor som är aktuella för kvalitetssäkring av psykoterapier. Ibland deltar forskare inom området. Vår organisations fungerande och upprätthållande av antagna rutiner är alltid i fokus.
  2. skall ingå i en mindre grupp av terapeuter för kamrathandledning. Grupperna består i typfallet av tre psykoterapeuter. Vid gruppernas träffar kan terapeuterna diskutera sina terapier antingen det handlar om de metoder som används eller framgångar respektive problem man har i sina terapier. Grupperna har en ”back-up”-funktion gentemot gruppmedlemmarnas patienter om exempelvis något inträffar som gör att terapeuten inte kan fullfölja avtalade träffar. De har också en viktig funktion för mentalhygien och arbetsmiljö hos våra psykoterapeuter som ju arbetar väldigt självständigt, ofta i egen lokal.
  3. skall delta i den form av mätning av resultatet av sina psykoterapier som beslutats av föreningen för den aktuella perioden. För de närmast föregående avtalsperioderna har vi använt oss av kvalitativ metodik, där våra patienter anonymt har fått beskriva sin upplevelse av terapierna. För närvarande använder vi en kvantitativ metod (för- och eftermätningar med SASB), som skall beskrivas här.

Det handlar genomgående av terapier som har genomförts enligt psykodynamisk metodik. Kvalitetssäkringen har genomförts med för- och eftermätningar. Patienterna har således fått ett formulär av sin terapeut i början av (förmätning) respektive efter (eftermätning) sin terapi. Tillsammans med formuläret har de fått ett kuvert adresserat till en forskare vid institutionen för psykologi, Umeå universitet. Denne har sammanställt resultaten samt skrivit denna rapport.

Beskrivning av SASB-modellen

Formuläret består av 36 frågor vilka tillsammans visar patientens självbild enligt den s.k. SASB- (Structural Analysis of Social Behavior) metodiken. 8 s.k. kluster ger då en bild av hur patienten ser på sig själv. Klustren har var sin axel i figur 1. Metoden är väl utprövad i många studier med såväl svenska, amerikanska och andra normdata. Den har visat sig vara väl lämpad för effektmätningar av bl. a. psykoterapier, då den har en god potential att förändras med självskattarens psykiska hälsotillstånd. Den har sålunda använts i många studier där detta varit av intresse.

I Figur 1 återges modellen tillsammans med data från de terapier som skall redovisas här. Självbilden återges som en ring centrerad utifrån två axlar. Den horisontella visar på en kontakt- eller närhetsdimension, den går från att älska sig själv till att attackera sig själv. Den vertikala axeln återger en dominansdimension. Där är balansen mellan att kontrollera sig själv (ringens nedre del) och att tillåta sig själv frihet i olika avseenden (ringens övre del) viktig. Den går från att tillåta sig själv frihet till att kontrollera sig själv. De åtta kluster som utgör ringen innehåller de två dimensioner i olika utsträckning.

Figur 1. Den genomsnittliga utvecklingen av patienternas självbilder vid psykoterapi enligt avtal mellan Västerbottens läns landsting och Psykoterapicentrum Västerbotten.

Generellt kan sägas att ju längre åt vänster i diagrammet självbildsringen ligger desto mer problem har personen i fråga. Det gäller såväl i fråga om psykiska sjukdomstillstånd som i personens relationer. Omvänt visar en självbild en mer välfungerande person ju längre åt höger den ligger.

I figuren finns också för jämförelsens skull med en ”normalgrupp” bestående av studenter respektive sjukvårdspersonal.

Goda resultat av de psykodynamiska terapierna

Den genomsnittliga självbilden för patienterna i studien har förändrats från en som återspeglar stora problem till en som är väl jämförbar med självbilden hos en normalgrupp (Se figur 1). Den återspeglar att patienternas psykiska tillstånd helt och hållet normaliserats. Från att inte ha accepterat eller tyckt om sig själv före terapin gör man så i hög utsträckning efteråt. Man har också markant ökat sitt omhändertagande av sig själva och är mer tillåtande mot sig själv. Före terapierna anklagade patienterna sig själva och förkastade sig själva betydligt mer än vad personerna i normalgrupper gör. Det fanns också en tendens att ignorera sig själva. Dessutom kontrollerade de sig själva mer än vad man gör normalt.

Efter terapierna älskade och accepterade patienterna sig själva i lika hög utsträckning som personerna i normalgrupperna. De tog också hand om sig själva i lika hög utsträckning. Självanklagelserna, förkastandet och ignorerandet av sig själva har minskat påtagligt till den nivå som är normal för människor i allmänhet. Förhållandet mellan att kontrollera sig själva och att ge sig själva frihet har gått från en övervikt av kontroll till att vara välbalanserad.

I studien ingår 17 patienter i förmätningen och 10 patienter i eftermätningen. Den här genomförda studien har inte medgett någon analys av bortfallet. Den måste därför närmast ses som ett exempel på vad man kan göra med en relativt enkel mätning av resultaten av terapier. Vi fortsätter att samla in data inom föreningen och hoppas framöver kunna visa på terapieffekter med större tillförlitlighet.

Sammanfattning

Psykoterapicentrum Västerbotten genomför kvalitetssäkring av de psykoterapier som ingår i avtalet mellan Västerbottens läns landsting och Psykoterapicentrum Västerbotten. Terapierna utförs genomgående med psykodynamisk metodik. Kvalitetssäkringen sker dels genom att stärka och upprätthålla terapeuternas medvetande om vad som ingår i och krävs av terapier för att de skall ha god kvalitet. Detta sker i så kallade kvalitetssäkringsmöten. Terapeuterna skall också ingå i handledningsgrupper som stöder och granskar den egna terapeutiska verksamheten. Slutligen skall terapiernas resultat säkras genom en för- och eftermätning av deras resultat. Detta har gjorts med hjälp av att patienterna själva skattat sin självbild vilket i många undersökningar visat sig starkt återspegla den psykiska hälsan i olika avseenden. Förändringen hos den genomsnittlige patienten visar av hittills insamlade data att man gått från ett ordentligt problematiskt psykiskt hälsotillstånd före terapin till ett där man fungerar på samma nivå som en genomsnittlig person efter terapin (se Figur 1).

 

 

  Psykoterapicentrum Västerbotten

 

 Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Nationell samverkan
Internationell samverkan

Nätverk
Vårdval och avtal
Studentnätverk
 

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2017
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se