JO

JO har beslutat att utreda Socialstyrelsen – efter anmälan från Psykoterapicentrum

I dagarna, den 18 december 2018, har JO beslutat att påbörja en utredning av Socialstyrelsens riktlinjer för vård vid depression och ångest. Bakgrunden är den kritik som framförts i anmälan från Psykoterapicentrum, den 14 juni 2018.

Socialstyrelsens beslut, att anta Riktlinjer för vård vid depression och ångest, har tidigare överklagats till Förvaltningsrätten och Kammarrätten (se nedan). Dessa bedömde riktlinjerna som icke bindande och därmed inte möjliga att överklaga.

Då Psykoterapicentrum, liksom flertalet remissinstanser, påtalat en rad allvarliga missförhållanden, avseende främst brist på vetenskaplighet och objektivitet, valde Psykoterapicentrum att gå vidare och anmäla Socialstyrelsen till JO.

Anmälan till JO gäller följande missförhållanden:

– Brist på objektivet och neutralitet i ledningsgruppen genom betydande jäv hos flera medlemmar, bl.a. koppling till olika företag som producerar och säljer psykofarmaka respektive KBT-behandlingtill sjukvården.

– Riktlinjerna förordar i huvudsakligen vård företrädd av ledningsgruppen, som psykofarmaka, hjärnstimulering (ECT, rTMS) och kognitiv beteendeterapi (KBT). Annan evidensbaserad psykoterapi, så som psykodynamisk terapi (PDT), är marginaliserad på ett uppseendeväckandesätt.

– Flertalet av remissinstanserna (forskare, fackförbund och patientföreningar) har påtalat att Socialstyrelsens slutsatser avviker från hur internationell forskning tolkas i andra länders riktlinjer. Omfattande kritik i remissvaren har avfärdats av Socialstyrelsen.

Riktlinjer och prioriteringar har beslutats utan stöd i oberoende och neutral kunskapsvärdering, men däremot till fördel för de särintressen som finns representerade i projektledningen. Detta strider motkravet på neutralitet och oberoende hos myndigheter, ett krav strängt reglerat i Förvaltningslagen samt i Socialstyrelsens egna föreskrifter för Jäv och Intressekonflikter.

Utifrån ovan beskrivna förhållanden yrkar Psykoterapicentrum att JO utreder påtalade brister hos myndigheten och i vad mån riktlinjerna uppfyller kravet på objektivitet, neutralitet och oberoende hos myndigheten.

Stockholm den 18 december 2018

Ann Stevens
Ordförande Psykoterapicentrum

Hela anmälan, med samtliga grunder för anmälan, finns att läsa här.

forvaltningsratten

Psykoterapicentrum anmäler
Socialstyrelsens riktlinjer

 

Den 24 maj 2018 kom Kammarrättens beslut angående Psykoterapicentrums överklagan. Frågan vi ville få prövad var om Socialstyrelsens riktlinjer för

vård vid depression och ångest är korrekt utförda. Så gott som samtliga remissinstanser har tidigt påtalat en rad brister i riktlinjerarbetet. Vi är många som har uppmärksammat att enbart företrädare för kbt och biomedicinsk behandling varit representerade i ledningen, att ledningen varit jävig genom egna affärsintressen i fattade beslut, samt att riktlinjerna saknar vetenskapligt stöd i många fall och därför avviker markant från motsvarande riktlinjer i andra länder.

Kammarrätten slår nu fast att riktlinjerna inte går att pröva, då de

Kammarrättens dom är mycket intressant. Den innebär att sjukvården inte alls behöver följa Socialstyrelsens riktlinjer! Vill man kan man förlita sig på betydligt mer kvalificerade riktlinjer från t.ex. Danmark, Finland eller Tyskland istället. Efter närmare fyra års arbete, och till en kostnad av 6–8 miljoner kronor, framstår riktlinjerna som en ganska medioker produkt, som nu dessutom hamnat ”i limbo” då dess objektivitet och vetenskaplighet aldrig kommer att bli prövad.

Psykoterapicentrum kan känna stolthet över att som förening stått upp och belyst missförhållanden som drabbar patienter och en alltmer belastande psykisk ohälsa. Förhoppningsvis har vi också bidragit till att riktlinjer och myndighetsbeslut i framtiden blir betydligt mer objektiva, relevanta och transparenta.

Ann Stevens
Ordförande Psykoterapicentrum

 

 

TIDIGARE PROCESS (2018-01-27)

Förvaltningsrätten i Stockholm har gjort bedömningen att riktlinjerna inte utgör ett överklagansbart beslut, då riktlinjerna av rätten inte anses ha tillräcklig faktisk verkan.

Psykoterapicentrum, liksom många patienter och andra berörda inom vården, ställer sig frågande till den motivering.

Psykoterapicentrum har nu beslutat att lyfta denna fråga vidare till Kammarrätten.

.pdf Överklagande av Förvaltningsrättens beslut

 

Socialstyrelsen beslutade den 13 december 2017 om Nationella riktlinjer för Vård vid depression och ångestsyndrom. Syftet med riktlinjerna är att värdera vilka behandlingsmetoder, t.ex. psykofarmaka och psykoterapi, som sjukvården bör erbjuda patienter.

För detta arbete valde Socialstyrelsen att utse en ledningsgrupp med enbart kunskap om biomedicinska metoder (psykofarmaka, hjärnstimulering) och KBT. Forskare med kunskap om annan psykoterapi, som psykodynamisk terapi, gavs inget inflytande.

I ledningsgruppen har påvisats betydande jäv hos flera medlemmar, genom bl.a. koppling till olika företag som producerar och säljer psykofarmaka respektive KBT-behandling till sjukvården.

I riktlinjerna förordas huvudsakligen psykofarmaka, hjärnstimulering (ECT, rTMS) och kognitiv beteendeterapi (KBT). Annan evidensbaserad psykoterapi, så som psykodynamisk terapi (PDT), är marginaliserad på ett uppseendeväckande sätt.
Vi kan konstatera, liksom flertalet av remissinstanserna (forskare, fackförbund och patientföreningar), att Socialstyrelsens slutsatser avviker från hur internationell forskning tolkas i andra länders riktlinjer. Omfattande kritik i remissvaren har avfärdats av Socialstyrelsen.

Det är uppenbart att riktlinjer och prioriteringar har beslutats utan stöd i oberoende och neutral kunskapsvärdering, men däremot till fördel för de särintressen som finns representerade i projektledningen. Detta strider mot kravet på neutralitet och oberoende hos myndigheter, ett krav strängt reglerat i Förvaltningslagen samt i Socialstyrelsens egna föreskrifter för Jäv och Intressekonflikter.

Utifrån ovan beskrivna förhållanden yrkar vi:

Skäl för yrkande är:

Hela anmälan, med samtliga grunder för anmälan, finns att läsa här på Psykoterapicentrums hemsida, www.psykoterapicentrum.se.

.pdf Anmälan till Förvaltningsrätten (16MB)

.pdf Anmälan till Förvaltningsrätten (Bilageförteckning)

Frågor om anmälan besvaras av:
Advokat Jonas Bergh, Tel. 08-545 078 01, 072-233 04 01, jonas.bergh@berghco.se

Stockholm den 15 januari 2018

Ann Stevens
Ordförande Psykoterapicentrum

 

Nu behöver vi din hjälp: Crowdfunding

Juridiska processer är kostsamma och resurskrävande, inte minst vid ett överklagande mot en myndighet. Att all evidensbaserad psykoterapi bör vara tillgänglig för alla patienter också i Sverige, är samtidigt en ytterst angelägen fråga.

Vill du hjälpa till?

Vi hoppas att du som tycker detta är viktigt, vill hjälpa till. Vi har därför startat en insamling där alla enkelt kan bidra ekonomiskt och göra det möjligt för Psykoterapicentrum att driva denna angelägna fråga.

Du kan ge ditt bidrag till Psykoterapicentrum via Swish nr 123 484 42 88 eller sända ditt bidrag till Psykoterapicentrums plusgiro nr 86 93 17-8.

Alla bidrag kommer att oavkortat gå till överklagandet av Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för Vård vid depression och ångestsyndrom. Vi kräver där att riktlinjerna görs om, utifrån en oberoende och neutral kunskapsvärdering.
Vi hoppas med detta arbete bidra till att all evidensbaserad psykoterapi blir tillgänglig för alla patienter i Sverige, på samma sätt som i andra jämförbara länder.

Stort tack för ditt bidrag!

 

 

  

 

Socialstyrelsen måste
ompröva riktlinjerna

Reaktioner och protester mot Socialstyrelsens riktlinjer är massiva. Här presenterar vi ett ökat antal artiklar och radioprogram som inslag i debatten.

Ytterligare kritik och debatt

 

 

 

Våra arbetsgrupper

Etiska riktlinjer

Handledning

Yrkes- och utbildningsfrågor

Internationell samverkan

Informationsgruppen

 

 

 

 Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Internationell samverkan

Nätverk
Studentnätverk
 

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2020
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se