handslag

Riktlinjer offentlig vård

Förutsättningar och villkor

Bedömning

Till psykodynamisk psykoterapeut hänvisas psykoterapisökande som själv uttryckt önskemål om att gå i psykodynamisk psykoterapi eller som kan antas få det största utbytet av en sådan.

Behandlande psykoterapeut gör en egen bedömning och skall utifrån denna besluta om psykoterapi blir möjlig, samt välja lämplig metod. Psykoterapeuten har rätt att avgöra om det är möjligt för honom /henne att arbeta med en speciell patient. Båda parter måste i inledningsfasen undersöka om det går att få till stånd en arbetsallians och överväga att avstå om det ej är möjligt.

Kontrakt

Psykoterapi bygger på en ömsesidig överenskommelse som görs inför påbörjandet av kontakten. Formulering av behandlingsmål görs tillsammans med patienten. Kontraktet reglerar förhållandet mellan patient och psykoterapeut och klargör de regler som psykoterapin baseras på.

Ramar

Ramarna kan se olika ut. Centrala ramfaktorer är överenskommelse om tid, plats, frekvens, sekretess och hur avslutning skall ske. Nödvändigt är ett tillräckligt ljudisolerat rum, att terapin får fortgå i samma rum, avstängd telefon och respekt för den ”röda lampan”. Psykoterapeuten bör kunna avsätta tid för reflektion före och efter terapisessionen.

Sekretess

Hög grad av sekretess måste garanteras för att värna om den nödvändiga förtroligheten i psykoterapiprocessen. Detta kan t.ex. innebära att terapeuten inte kan delta i andra möten som berör patienten. Patienten kan alltid lösa terapeuten från sekretessen, men terapeuten måste själv avgöra om ett deltagande är förenligt med psykoterapin.

Dokumentation

Psykoterapeutens minnesanteckningar förvaras ej i journalen och utgör därför inte journalmaterial. Journalanteckningar förs enligt journallagen och lokala bestämmelser för dokumentation och kvalitetssäkring.

Etik

Etiska riktlinjer finns för Psykoterapicentrums medlemmar. Om den psykoterapeutiska kvaliteten riskeras p.g.a. krav på ett alltför stort antal psykoterapier, bör psykoterapeut vidta åtgärder för att säkra kvaliteten. Riktlinjer för kvalitetssäkring finns för Psykoterapicentrums medlemmar.

Handledning och fortbildning

Det ligger i den legitimerade psykoterapeutens ansvar att söka handledning, konsultation och fortbildning när detta behövs. Ett villkor för att psykoterapi skall kunna bedrivas är att nödvändig handledning och konsultation kan erhållas.

Organisation

Organisationen är avgörande för förutsättningarna att kunna bedriva psykoterapi. Ledningen bör ha grundläggande kunskaper om psykoterapi och dess faktiska förutsättningar och respektera psykoterapins villkor.

 

 

 

Våra arbetsgrupper

Etiska riktlinjer

Handledning

Yrkes- och utbildningsfrågor

Internationell samverkan

Informationsgruppen

 Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Internationell samverkan

Nätverk
Studentnätverk
 

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2020
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se