WCP

Internationell samverkan i WCP

The World Council for Psychotherapy

WCP:s mål och åtaganden:

Ordinarie medlemskap i WCP är öppet för psykoterapeuter och psykoterapeutiska organisationer med olika inriktning från samtliga kontinenter.

WCP anordnar vart tredje år en världskongress i psykoterapi. Första världskongressen ägde rum i Wien 1996 och samlade mer än 4000 deltagare, med medverkande från 73 länder.

WCP har startat utgivningen av en serie "Global Psychotherapy books". Första utgåvan är "Psychotherapy in Africa". WCP stöttar även den första psykoterapikonferensen i Afrika, 27–29 november 1997 i Kampala, Uganda.

Alfred Pritz, Österrike, är president i WCP och har som sin vision att se psykoterapeuter från olika kulturer och olika psykoterapeutiska inriktningar utbyta erfarenheter och berika varandras olikheter utan värderingar om rätt eller fel...."Vi behöver försöka stå fast vid det moraliska budet att lära oss förstå vad vi förlorar om vi inte lyssnar till kollegor från andra inriktningar".

Europas representant i Världsrådets styrelse är Mi Årling, Norra Klaragatan 8, 653 40 Karlstad. Tfn: 054-18 42 26. E-post: mi.arling@cip.se.

   


   

Wiendeklarationen som antogs vid WCP:s första världskongress i psykoterapi 1996 har följande lydelse på svenska:

De mer än 4000 deltagarna i denna den första Världskongressen i Psykoterapi i Wien (World Congress of Psychotherapy), den vetenskapliga psykoterapins första stora manifestation, kräver med denna

VIENNA DECLARATION (Wien deklaration)

att regeringarna i alla länder på alla kontinenter i världen

1. Integrerar psykoterapi bättre i sina förebyggande hälsovårdsprogram eftersom detta minskar risken för somatisering av känslomässiga konflikter och därigenom

2. Inte vidtar besparingsåtgärder på ett sådant sätt att vården för människor i behov av psykiatrisk och/eller psykosomatisk hjälp försämras, eftersom det är vetenskapligt fastslaget att de samhällsekonomiska kostnaderna för följderna av detta är avsevärt högre.

3. Underlättar integration i samhället av psykiatriska och psykosomatiska patienter genom att säkerställa att deras diagnoser inte får en negativ effekt på deras

4. Genomför kvalitetssäkring av psykoterapi genom lagstiftning beträffande

5. Erkänner psykoterapi som en självklar del av den förebyggande hälsovården.

Undertecknad för deltagarna i den första Congress of the World Council for Psychotherapy, WCP, i Wien den 4 juli 1996

 
Dr Alfred Pritz
President
World Council for Psychotherapy

 

 

 

 

Våra arbetsgrupper

Internutbildning, forskning och konferenser

Yrkes- och utbildningsfrågor

Handledning

Etiska riktlinjer

Internationell samverkan

Informationsgruppen

 

 

 

 

EFPP

EAP

SPR

WCP

 

 

 

WCP internationella hemsidaPsykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Internationell samverkan

Nätverk
Studentnätverk
 

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2020
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se